شرکت در جشنواره ملی مخترعان دانشگاه آزاد اسلامی - بهمن 94

شرکت در نمایشگاه مبلمان  آموزشی  دانشگاه کرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.